Dalton

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci v našej triede  učia podľa Daltonského plánu. Ide o alternatívny spôsob vyučovania, ktorého výhodou je prepojenie rôznych predmetov a ich cieľov v rámci jedného bloku na vopred danú tému.  Veľkým prínosom tejto metódy je vzájomná spolupráca žiakov a zlepšenie klímy v triede. V úvode tohto bloku prebieha komunita, motivácia, dramatizácia. Základnou jednotkou je samostatná práca žiakov na pracovných listoch na danú tému zo štyroch vyučovacích predmetov.  
Môžu pracovať individuálne alebo vo vopred dohodnutých skupinách a to na ľubovoľnom mieste v triede. Pri plnení úloh môžu používať všetky dostupné zdroje (náučná literatúra, učebnice, pomoc spolužiaka, počítač, časopisy...) Po vyriešení povinných úloh majú žiaci možnosť vybrať si nasledujúcu činnosť: individuálny odpočinok, relaxačné činnosti alebo vypracovať aj tzv. prémiové pracovné listy, ktoré obsahujú úlohy nad rámec učiva a majú často motivačný charakter.
V závere prebieha sebahodnotenie žiakov a vyjadrenie vlastných pocitov a zážitkov. Žiaci si výsledky zaznamenávajú na „daltonských metroch“. Prostredníctvom tohto vyučovania sa mení atmosféra na vyučovaní, vytvorí sa pre žiakov podnetné a tvorivé prostredie. Žiaci sa naučia rešpektovať názory a postoje iných, aktívne sa zúčastňujú na procese, podporuje sa ich samostatnosť a sebadôvera.